Dołącz do nas!

Nasza oferta Posiadasz firmę przewozową lub chcesz rozpocząć pracę jako przewoźnik? Stabilne zatrudnienie, gwarantowane wynagrodzenie, nowe auto, profesjonalne szkolenia i nowoczesne aplikacje - to tylko część oferty jaką przygotowaliśmy dla Ciebie. Jesteśmy jednym z liderów dostaw gabarytowych zajmującym się obsługą logistyczną salonów meblowych oraz sklepów z branży RTV/AGD. Zapewniamy Klientom kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie transportu i montażu. Robimy to, czego odbiorcy nie potrafią, bądź na co nie mają czasu. Realizując nasze zadania, sprawiamy, że ich życie staje się prostsze, a czas i energię, które poświęciliby na zajmowanie się procesem dostawy i montażu, mogą wykorzystać w inny sposób. Ciągle się rozwijamy, zdobywamy kolejne rynki i zwiększamy pole działania. Proces ten zaczęliśmy 12 lat temu i kontynuujemy go, świadcząc dziś usługi na terenie całego kraju, każdego dnia dostarczając zadowolenie do domów setek Klientów.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
.
*
Źródło aplikacji
*
Wybór regionu
*
Dane administratora
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Expert Sp. z o.o., ul. Magnacka 27, 80-180 Kowale (dalej również jako „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: rodo@expert-transport.pl lub na podany adres siedziby, będący również adresem korespondencyjnym.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie:
  • szczególnego przepisu prawa regulującego zbieranie danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), czyli w przypadku oferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię̨ (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku lub
  • na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – co dotyczy przypadków, kiedy:
    • w przypadku bieżącego procesu rekrutacji: oferowana jest umowa o pracę, a w celach rekrutacyjnych podaje Pan/Pani w CV lub dokumentach aplikacyjnych inne dane, niż takie, które Pracodawca może przetwarzać w oparciu o Kodeks pracy, czyli inne, niż: imię̨ (imiona) i nazwisko, datę̨ urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku bądź
    • w przypadku bieżącego procesu rekrutacji: oferowana jest umowa inna niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie), a przetwarzanie danych dotyczy wszystkich, które podaje Pani/Pan w CV lub dokumentach aplikacyjnych do przetwarzania w celu realizacji procesu rekrutacji, bądź
    • chciałaby Pani/Pan wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych u Pracodawcy (przetwarzanie danych dotyczy wszystkich, które podaje Pani/Pan w CV lub dokumentach aplikacyjnych do przetwarzania w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych).

Ze względu na charakter prowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu elevato, Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany w celu identyfikacji Kandydata w systemie elevato. Taka funkcja identyfikująca pomaga prawidłowo realizować Pani/Pana uprawnienia wynikające z RODO, np. odwołania zgody, aktualizacji danych, uzyskania ich treści, itp. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest również archiwizacja danych po zakończonym procesie rekrutacji lub po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Taka archiwizacja służy celom dowodowym dla obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia rekrutacyjnego.
Odbiorcą danych jest m. in. elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiot dostarczający i utrzymujący system elevato, służący do wsparcia rekrutacji prowadzonych na rzecz administratora danych.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosić będzie maksymalnie 3 lat.

Przysługujące uprawnienia
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Powyższe żądania prosimy kierować na adres email podany w sekcji Dane administratora.
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niezbędność podania danych i konsekwencje ich niepodania
W przypadku procesu rekrutacyjnego dotyczącego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pracodawca może żądać podania danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, tj.: imię̨ (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jeżeli Pracodawca oznaczy te dane jako niezbędne ich podanie jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji. W przypadku danych niewymaganych Kodeksem pracy, ich podanie jest dobrowolne i brak podania danych nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
W przypadku danych podawanych podczas rekrutacji na stanowisko, na które oferowana jest umowa cywilnoprawna, wymóg podania danych nie wynika z przepisów prawa (ich podanie jest dobrowolne), jednak podanie oznaczonych przez Pracodawcę, adekwatnych danych jest niezbędne, aby rzetelnie przystąpić do rekrutacji. Odmowa podania takich danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku danych innych niż oznaczone jako niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
W przypadku adresu e-mail, które to pole jest oznaczone jako niezbędne do wypełnienia (dana identyfikująca, pozwalająca nam na prawidłową identyfikację w systemie), brak podania adresu e-mail uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji prowadzonej przez system rekrutacyjny. Kandydat ma jednocześnie zapewnione alternatywne formy zgłoszenia kandydatury poprzez e-mail: rodo@expert-transport.pl.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE